top of page

Общи условия и доставки

Преамбюл  

Продавачът извършва търговска дейност с бълхи/антикварни предмети и предлага онлайн услуга за продажба на продукти на уебсайта www.faienceantiquem.com. Тези общи условия (наричани по-долу „Условия“) са запазени изключително за индивидуални и професионални Купувачи.

Член 1 – Определения 

Термините, използвани в Условията, ще имат значението, дадено им по-долу: Купувач: физическо лице, което придобива Продукти чрез Сайта. Продавач: MOREAU PASCALE, 765 chemin du mas des pebbles 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 @: brocante.m@yahoo.com

SIRET номер: 50402914100034
Вътрешнообщностно ДДС: FR25504029141

Член 2 - Цел

Целта на Условията е да дефинират правата и задълженията на Продавача и Купувача във връзка с продажбата на Продуктите чрез Сайта.

Член 3 – Обхват  

Условията се прилагат за всички продажби на Продукти от Продавача на Купувача, извършени чрез Сайта www.faienceantiquem.com си запазва правото да адаптира или променя тези общи условия за продажба по всяко време. В случай на промяна за всяка поръчка ще се прилагат общите условия за продажба, които са в сила в деня на поръчката. Една поръчка ще бъде взета предвид от Продавача само след предварително приемане на Условията от Купувача.  

Член 4 - Заповед

Купувачът прави своята поръчка през Сайта.  Цялата договорна информация е представена основно на френски език и на езика на страната, в която е отворен уебсайтът, в зависимост от държавата, и ще бъде потвърдена най-късно в момента на доставката.

Член 4.1: Валидиране на поръчки

Купувачът декларира, че е прочел Условията преди да направи своята поръчка и потвърждава, че валидирането на неговата поръчка предполага приемане на техните условия.  Освен това Купувачът потвърждава, че Условията са му предоставени по начин, позволяващ тяхното запазване и възпроизвеждане, в съответствие с член 1369-4 от Гражданския кодекс.  За да направи Поръчката, Купувачът трябва да предостави на Продавача данни за него и да попълни онлайн формуляр, достъпен от Сайта.  До последния етап Купувачът ще има възможност да се върне към предишните страници и да коригира и модифицира своята Поръчка и предоставената по-рано информация.  След това възможно най-скоро на Купувача ще бъде изпратен имейл за потвърждение, потвърждаващ получаването на поръчката и съдържащ цялата тази информация.  Следователно Купувачът трябва да предостави валиден имейл адрес, когато попълва полетата, свързани с неговата самоличност.  

4.2 Валидност на офертата – Неналичност на продукта  

Офертите, представени от Продавача в Сайта, са валидни, докато са видими в сайта, в рамките на наличните наличности.  Снимките и описанията на продуктите са дадени само за информация и могат да бъдат обект на леки модификации, без да поемаме нашата отговорност или да се оспорва редовността на продажбата.  При получаване на поръчката Ви проверяваме наличността на поръчаните продукти. 

В случай, че продукт, поръчан от Купувача, не е наличен, Продавачът се задължава да уведоми Купувача по имейл веднага щом разбере за тази липса.  В случай на неналичност, ние се задължаваме в рамките на 30 дни от валидирането на поръчката да ви предложим или замяна, или възстановяване на сумата.  Ако един от продуктите във вашата поръчка не е на склад: Ние изпращаме останалата част от вашата поръчка.  

Член 5 - Цена - Плащане

Цените на Продуктите, посочени на страниците на Сайта, съответстват на цените без данъци и без участие в разходите за логистична подготовка и доставка.  Продавачът си запазва правото да променя цените на Продуктите, представени на Сайта.  Въпреки това, Продуктите ще бъдат фактурирани на Купувача въз основа на цените, които са в сила към момента на валидиране на Поръчката.

Член 5.1 Условия за плащане:

Плащането за поръчката ще се извърши:  - С кредитна карта: плащането се извършва от защитен банков сървър в момента на поръчката. Това означава, че никаква банкова информация за вас не преминава през сайта www.faienceantiquem.com. Следователно плащането с карта е напълно сигурно; Личната информация, предавана от сайта www.faienceantiquem.com до центъра за обработка, подлежи на защита и криптиране; по този начин вашата поръчка ще бъде записана и потвърдена при приемане на плащането от банката. 

Платежното нареждане, направено с банкова карта, не може да бъде анулирано. Следователно плащането на Поръчката от Купувача е неотменимо.

Член 5.3 Просрочване на плащане:

FAIENCE ANTIQUE MFR, си запазва правото да откаже да извърши доставка или да изпълни поръчка от потребител, който не е платил изцяло или частично предишна поръчка или с когото е в ход спор за плащане администрация.  

Член 5.4 Съхранение на данни:

FAIENCE ANTIQUE MFR не запазва данните от кредитните карти на своите клиенти.  

Член 6 - Доставка

Размерът на разходите за доставка се изчислява според теглото и дестинацията, автоматично ви се съобщава при валидиране на вашата кошница и е включена в общата цена, която трябва да бъде платена за вашата поръчка.  Продуктът ще бъде доставен на координатите, посочени от Купувача във формата, попълнена при подаване на Поръчката. 

Всички обявени часове се изчисляват в работни дни.  Продавачът се задължава да обработи Поръчката в рамките на тридесет дни от деня, следващ валидирането на Поръчката.  Превишаването на времето за доставка може да доведе до анулиране на поръчката.  Посочените времена са средни и не съответстват на времената за обработка, подготовка и изпращане на вашата поръчка (извън склада). Към това време трябва да се добави времето за доставка на превозвача.

Продуктите винаги пътуват на риск от получателя, който в случай на закъснение, повреда или недостиг трябва да упражни регресна защита срещу превозвача или да направи необходимите резерви към последния, за да позволи упражняването на тази защита. FAIENCE ANTIQUE MFR се отказва от всякаква отговорност, свързана с проблеми с повреда, счупване, влошаване или загуба на опаковки. FAIENCE ANTIQUE MFR вече не носи отговорност за пакета на клиента, веднага щом превозвачът поеме отговорността за всички тях.

Опаковането се извършва от FAIENCE ANTIQUE MFR, кутиите, мехурчетата и другите консумативи са с добро качество и се използват ефективно, за да се гарантира на клиентите добрата безопасност на транспортираните продукти.

Член 7 - Анулиране - Оттегляне - Възстановяване

Член 7.1 Право на връщане:    

Не се приема право на връщане, нито възстановяване.

ВНИМАНИЕ: Не са приети тегления.

Член 8 - Гаранция

Клиентът не може да има гаранция за продукт втора употреба, наистина физическите стоки, продавани от FAIENCE ANTIQUE MFR, са стари стоки, които могат да съдържат дефекти, следи от износване поради възрастта си, стърготини, петна и пукнатини. те не са машинно обработени или складови продукти. Всички продукти на сайта www.faienceantiquem.com са уникални.

Член 9 - Отговорност

Отговорността на Продавача не може да бъде ангажирана, ако неизпълнението или лошото изпълнение на задълженията му се дължи на Купувача, на непредвидимо и непреодолимо събитие на трета страна, несвързано с предоставянето на услугите, предвидени в Условията, или на случай на непредвидими, непреодолими и външни форсмажорни обстоятелства.  Продавачът не може да носи отговорност за щети, произтичащи от вина от страна на Купувача в контекста на използването на Продуктите.    

Член 10 - Интелектуална собственост

Всички елементи, публикувани в рамките на Сайта, като звуци, изображения, снимки, видеоклипове, писания, анимации, програми, графични харти, помощни програми, бази данни, софтуер, са защитени от разпоредбите на Кодекса за интелектуална собственост и принадлежат на Продавача.  На Купувача е забранено да нарушава правата на интелектуална собственост, свързани с тези елементи и по-специално да възпроизвежда, представлява, модифицира, адаптира, превежда, извлича и/или използва повторно качествено или количествено съществена част от тях, изключването на действия, необходими за тяхното нормално и съответствие използвайте.   

Член 11 - Лични данни

Купувачът е информиран, че по време на неговата навигация и в рамките на Поръчката личните данни, отнасящи се до него, се събират и обработват от Продавача.  Тази обработка е предмет на декларация до Националната информационна и свободна комисия в прилагане на Закон № 78-17 от 6 януари 1978 г.  

Купувачът е информиран, че неговите данни:  - са събрани по справедлив и законен начин,  - се събират за определени, изрични и законни цели  - няма да бъдат допълнително обработвани по начин, несъвместим с тези цели  - са подходящи, подходящи и не прекомерни по отношение на целите, за които се събират и последващата им обработка  - са точни и пълни  - се съхраняват във форма, позволяваща идентифицирането на съответните лица за период, който не надвишава периода, необходим за целите, за които се събират и обработват.  

Продавачът също така се задължава да вземе всички необходими предпазни мерки, за да запази сигурността на данните, и по-специално, че те са изкривени, повредени или че неоторизирани трети страни имат достъп до тях.  Тези данни се използват за обработка на Поръчката, както и за подобряване и персонализиране на услугите, предлагани от Продавача.  Те не са предназначени за предаване на трети страни.  

Купувачът има право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, и срещу използването на тези данни за проучвателни цели, по-специално търговски. Купувачът може да разпитва Продавача, за да получи потвърждение, че личните данни, които се отнасят до него, са или не са обект на това обработване, информация, свързана с целите на обработката, категориите обработвани лични данни и за получателите или категориите получатели, за да на кого се съобщават данните, съобщаването на личните данни, отнасящи се до него, както и всяка налична информация относно произхода на същите.  

Купувачът може също да изиска от Продавача да коригира, допълни, актуализира, блокира или изтрие всякакви лични данни, които са неточни, непълни, двусмислени, остарели или чието събиране, използване, комуникация или съхранение е забранено. За да упражни това право, Купувачът ще изпрати имейл до Продавача в качеството му на администратор на данни на следния адрес: faiencentiquem@yahoo.com  

Член 12 - Конвенция за доказателствата

Изрично е договорено, че страните могат да комуникират помежду си по електронен път за целите на Условията, при условие че са въведени технически мерки за сигурност, предназначени да гарантират поверителността на обменяните данни.   Двете страни се съгласяват, че обменените помежду им имейли доказват валидно съдържанието на обмена им и, където е приложимо, на ангажиментите им, по-специално по отношение на предаването и приемането на Поръчки.

Член 16 - Частична недействителност

Ако една или повече от разпоредбите на Условията се считат за незаконни или недействителни, тази нищожност няма да доведе до нищожност на останалите разпоредби на настоящите Условия, освен ако тези разпоредби не са неделими от обезсилната уговорка.   

 

Член 17 - Приложимо право

Условията се уреждат от френското законодателство.  

Член 18 - Приписване на юрисдикция

Страните се съгласяват, че в случай на спор, който може да възникне относно изпълнението или тълкуването на Условията, те ще се стремят да намерят решение по сделката. В случай на неуспех на този опит за мирно разрешаване на спора, той ще бъде отнесен пред компетентните съдилища.   

Бисквитки, съхранение на лична информация

Когато разглеждате нашия уебсайт, информацията може да бъде записана или прочетена във вашето устройство. Продължавайки, вие приемате депозита и четенето на бисквитки, за да анализираме вашата навигация и да ни позволите да измерим аудиторията на нашия уебсайт.

правна информация

Еднолично дружество с ограничена отговорност FAIENCE ANTIQUE MFR, 765 chemin du mas des cailloux 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 – faienceantiquem@yahoo.com

SIRET номер: 50402914100034
Вътрешнообщностно ДДС: FR25504029141

Доставка

Доставка в Метрополитна Франция: Цените за доставка варират.
Доставка в страна от Европейския съюз: Разходите за доставка са променливи.
Доставка до страна извън Европейския съюз: Разходите за доставка варират.

Забавяне на доставката

1. За всяка поръчка, доставена в Metropolitan France, FAIENCE ANTIQUE MFR ще се стреми да достави поръчката в рамките на 5 работни дни (от понеделник до петък, с изключение на официални празници) от деня на получаване на поръчката.

2. За всяка поръчка, доставена в друга държава от Европейския съюз и извън Европейския съюз, FAIENCE ANTIQUE MFR ще се стреми да достави поръчката в рамките на 10 работни дни от деня на получаване на поръчката.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page